Chuck Norris according to Einstein

According to Einstein’s theory of relativity, Chuck Norris can actually roundhouse kick you yesterday.